Tudnivalók az Anyakönyvi Hivatali bejelentésről

 
 

A házassági szándék bejelentése és házasságkötés menete

 

A házasulók a házasságkötési szándékukat együtt, személyesen jelenthetik be, amelyről az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel. Ezt mind a házasulandók mind az anyakönyvezető az aláírásával hitelesíti.

Ki jogosult az eljárásra?

A házasulók személyes megjelenéssel.
Az anyakönyvvezető előtt ki kell jelenteniük, hogy a házasságuknak legjobb tudomásuk szerint nincs törvényes akadálya, egyszersmind igazolniuk kell, hogy házasságkötésük törvényes feltételei fennállnak. Jogszabály a házasságkötés előtti tanácsadáson való részvételt kötelezővé teheti. 

Milyen adatokat kell megadni?


A házastársak adatai: (vőlegény-menyasszony)
– születési családi és utóneve,
- vőlegény/menyasszony házasságkötést követően viselt neve nyilatkozatuk alapján,
– születési helye,
– személyi azonosító, annak hiányában születési idő (év, hó, nap),
– előző családi állapota 
- korábbi házassági nevét, ha korábban már volt házas
– lakóhelye (pontos cím),
– apja születési családi és utóneve,
– anyja születési családi és utóneve,
– állampolgársága,
– előző állampolgársága(i),
– előző lakóhelye(i) (ország).
 

Milyen iratok szükségesek?


Okiratok, nyilatkozatok a házasulandó felek vonatkozásában:
- a személyazonosság igazolására szolgáló okmány típusa, okmányazonosítója, a kiállító hatóság megnevezése, az okmány érvényességi ideje,
- a születési anyakönyvi kivonat okmányazonosítója, a kiállító hatóság megnevezése, az egyedi elektronikus anyakönyvi azonosító vagy a folyószám,
- a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma,
- a családi állapot igazolására bemutatott okirat és a kiállító hatóság megnevezése,
- a házassági engedély, felmentés, a kiállító hatóság megnevezése, az engedély, felmentés érvényességi ideje,
- az állampolgárságot igazoló okirat típusa, száma, a kiállító hatóság megnevezése, az okirat érvényességi ideje,
- a házassági akadályok elhallgatásának következményeire való figyelmeztetés után a menyasszony és a vőlegény nyilatkozata arról, hogy egymással házasságot kívánnak kötni és legjobb tudomásuk szerint házasságkötésüknek törvényi akadálya nincs,
- a menyasszony és a vőlegény nyilatkozata a születendő közös gyermekeik családi nevéről.
- a házasság hivatali helyiségen kívüli vagy hivatali munkaidőn kívüli megkötése iránti kérelem és a nyilatkozatok,
- a 30 napos várakozási idő alóli felmentés iránti kérelem és indokolása,
- a tanúsítvány bemutatása alóli felmentés iránti kérelem és indokolása.

Tanúk
- személyazonosságot igazoló okmányának típusa, okmányazonosítója, a kiállító hatóság megnevezése, az okmány érvényességi ideje

 

Milyen költségei vannak az eljárásnak?


Az eljárás illetékmentes

Kivéve: a házasságkötő teremért, külső helyszínért, munkaidőn túli közreműködésért az önkormányzati rendeletben megállapított mértékű díjat kell fizetni


Hol intézhetem el?

A házasságkötést, az az anyakönyvvezető jegyzi be az anyakönyvbe, akinek illetékességi területén az történt.

 

Ügyintézés határideje

A házasságkötést az anyakönyvvezető csak a házasságkötési szándék bejelentését követő harminc nap utáni időpontra tűzheti ki. A jegyző e határidő alól felmentést adhat. 
A házasulók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota esetében a házasulók nyilatkozata a házasságkötés összes törvényes feltételeinek igazolását pótolja, és a házasságot a bejelentés után nyomban meg lehet kötni.

Ha a házasságkötést/bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándék bejelentését megelőző eljárásról készített jegyzőkönyv felvétele óta egy év eltelt, az eljárást meg kell ismételni.
Az anyakönyvvezető a házasságot annak létrejöttét követően azonnal anyakönyvezi.

A házasulók kérelmére az anyakönyvvezető a megkötendő házasságot a házasságkötés tervezett időpontját megelőző utolsó munkanapon előzetesen anyakönyvezi. Ha a házasság megkötésére nem került sor, az anyakönyvvezető a bejegyzés adatait a házasságkötés tervezett időpontját követő első munkanapon törli az anyakönyvből. Az anyakönyvvezető a kiállított anyakönyvi kivonatot csak a házasság megkötését követően adhatja ki. Ez esetben házasság megkötéséig a bejegyzésből nem teljesíthető adattovábbítás és az adatok közvetlen hozzáféréssel sem ismerhetőek meg.
Jogorvoslati lehetőség
A hazai anyakönyvezési eljárásban fellebbezésnek helye nincs. 
Az anyakönyvvezető tevékenysége felett a fővárosi és megyei kormányhivatal gyakorol felügyeletet.
A fővárosi és megyei kormányhivatal meghatározott döntésével szemben benyújtott fellebbezést a központi anyakönyvi szerv bírálja el.

 

Hol lehet bejelenteni a házassági szándékot?

A házasságkötési szándék bármely anyakönyvvezetőnél bejelenthető. 

 

Melyik anyakönyvvezető illetékes?
A házasság megkötésére az az anyakönyvvezető illetékes, aki előtt a felek ez irányú szándékukat bejelentik. 

 

A házasság megköthető -e külső helyszínen?
Igen, erre engedélyt kell kérni a házassági szándék bejelentésével egyidejűleg. Külön díja van, mely településenként eltérő, helyi rendelet állapítja meg az összegét.
A házassági szándék bejelentésétől számítva mennyi időt kell várni a házasságkötésig?
Az anyakönyvvezető a házassági szándék bejelentésétől számított 31. napra tűzheti ki legkorábban az esküvő napját. a 30 napos várakozási idő alól felmentés kérhető, melyet a jegyző bírál el.

Van lehetőség elektronikus ügyintézésre?
Nincs, a feleknek személyesen kell megjelenniük.

Lehet-e nemzetiséghez tartozóként valamely nemzetiség nyelvén házasságot kötni?
A házasulók/felek kérésére - amennyiben a házasságot megkötő/bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítő anyakönyvvezető, a tanúk és mindkét házasuló/fél is érti és beszéli az adott, Magyarországon honos nemzetiség nyelvét - a házasság megköthető/bejegyzett élettársi kapcsolat létesíthető az adott nemzetiség nyelvén is.

Hogyan köthet házasságot/létesíthet bejegyzett élettársi kapcsolatot siket, nagyothalló vagy néma személyek?
A magyar nyelvet nem értő és nem beszélő személy házasságkötésére/bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy az eljárásban szakképzett jelnyelvi tolmács közreműködése kötelező.

Melyek a házasság érvénytelenségének okai:
- a házasságkötési korhatár
- gondnokság alá helyezés folytán cselekvőképtelen személy házassága
- cselekvőképtelen állapotban kötött házasság
- rokoni, hozzátartozói kapcsolat
- korábbi házasság fennállása

Melyek a házassági névviselés formái?
A feleség a házasságkötés után, választása szerint viseli
- a születési nevét vagy a házasságkötés előtt közvetlenül viselt nevét;
- a férje teljes nevét a házasságra utaló toldással, amelyhez hozzákapcsolhatja a házasságkötés előtt közvetlenül viselt nevét;
- a férje családi nevét a házasságra utaló toldással és ehhez a házasságkötés előtt közvetlenül viselt nevét hozzákapcsolja; vagy
- a férje családi nevét, hozzákapcsolva saját utónevét.
A férj a házasságkötés után, választása szerint viseli
- a születési nevét vagy a házasságkötés előtt közvetlenül viselt nevét; vagy
- a felesége családi nevét, hozzákapcsolva saját utónevét.
A férj, illetve a feleség a házasságkötés után házassági névként kettőjük családi nevét is összekapcsolhatja, hozzáfűzve a saját utónevét. Az összekapcsolt házassági név családi nevekből képzett része legfeljebb kéttagú lehet.

 
Tedd fel kérdésed, és esküvőszervezőnk 48 órán belül igyekszik megválaszolni azt legjobb tudása szerint :)
kérdezz itt!
Öltözék tippek vőlegényekhez
------------------------------------------------------------
Legyen mókás az esküvőd!
------------------------------------------------------------
Válassz az alakodhoz illő menyasszonyi ruhát! Még több hír
 
 
Hírlevél feliratkozás
 
No name
 
Esküvőjük időpontja: - date -
Tovább a blogra